PETICE - za zachování 4 patrového bloku D

Pomozte zachovat výši podlaží domu D na Nových Majdalenkách! Protože schváleny ve Studii Lesná jsou 4 patrové domy, požadujeme v petici, aby platilo to, co bylo schváleno. Petiční archy jsou u mne.
TEXT  PETICE –    ve smyslu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním.

Apel za neprodlené zveřejnění Územní studie Lesná pouze v té variantě, v jaké byla schválena v červnu a v září  2011 Zastupitelstvem MČ Brno-sever. Tento požadavek vyplývá z rozhodnutí OÚPR MMB z května 2011, podle kterého
“pro výsledné řešení v otázce lokalit Obzor a Majdalenky bude vždy rozhodující stanovisko samosprávných orgánů MČ Brno-sever”.

Adresováno:                                                                                                                                                                     V Brně 11. 10. 2012
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna  a   Zastupitelstvo Města Brna
My, občané a příznivci významné  urbanistické lokality Lesná důrazně apelujeme za akceptování a zveřejnění pouze  té varianty ÚS Lesná, která byla schválena zastupitelstvem MČ Brno-sever .

Na četné dotazy ohledně platnosti či neplatnosti Studie rok po jejím schválení Zastupitelstvem MČ Brno- sever, dostávají občané Lesné značně rozdílné a rozporuplné odpovědi. Náměstek primátora Ladislav Macek veřejně říká, že Studie není hotova a je ještě třeba jednat, ředitelka OÚPRu ing. Leopoldová je názoru, že studie je přijata, avšak nynější podoba Studie je variantní a neřeší zásadní problémy Lesné – Obzor
a Majdalenky. Vzhledem k tomu, že sliby politiků občanům ve věci vytvoření a přijetí studie jako jednoznačného dokumentu, od kterého by se pak měl odvíjet další rozvoj Lesné trvají již tři roky, považujeme tuto situaci dále za neúnosnou.

Za petiční výbor. Prof. Michal Košut, Ph.D.,
Fillova 7, 638 00 Brno

Pořadí Jméno, příjmení Bydliště Podpis

 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Odvolejte se!!

Stavební úřad městské části Brno-Sever vydal územní rozhodnutí číslo 258, kterým umožňuje IMOSu postavit objekt D1 jako osmipatrový bytový dům.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat a to nejpozději ve čtvrtek 18.10. 2012, text odvolání získáte u Hofmanové.

Neváhejte.

NESPÍME.....

Malá rekapitulace, co se mezitím dělo:

– Výjimka z odstupu budov – st. úřad vydal v neveřejném řízení a jako účastníky řízení uznal jen IMOS a plynárny. Někteří z vás se odvolali, že byli opomenuti, ale odvolací orgán – OÚSŘ MMB je toho názoru, že lidé, kteří bydlí v těsném sousedství nemají co mluvit do toho, jestli sousední dům bude stát blíž, než dovoluje zákonný předpis. Řešení?  –  soudní přezkoumání. Pracuje se na tom.

– Zvýšení IPP na 2,2 – provedl OÚPR MMB bez konzultace a schválení zastupitelstva městské části. Prý jde o jakési přepočítání podle jiné metodiky. Tomuto vysvětlení nerozumí ani tvůrce tohoto indexu. Protože tvorba podkladů pro územní plán je podle zákona záležitostí samosprávnou, tedy musí projít přes Zastupitelstvo, což se nestalo, máme za to, že se jedná o neplatný krok. Řešení – soudní přezkoumání. Podnět na soud byl podán.

– Změna Studie Lesná – v oblasti bloku D schválilo Zastupitelstvo MČ  4 podlaží. Na www.brno.cz se někdy v červnu objevila změna na 8 podlaží. Protestovala jsem na ZMČ a žádala, abychom požadovali nápravu na schválený stav. Starostka poslala v tomto duchu dopis na OÚPR. To ale stačit nebude.
Řešení:  připravuje se petice, aby Studie Lesná nebyla svévolně měňena. Budete informováni.

Územní rozhodnutí vydáno - ODVOLEJTE SE!

Text najdete na  http://www.sever.brno.cz/index.php/uredni-deska/56-verejne-vyhlasky/verejne-vyhlasky-stavebni/771-umc-brno-sever-5.html

Je toho přes 30 stran – ale hlavně – všiměte si, kolik je účastníků řízení! Když se všichni odvolají…….Tak do toho, zase dostanete text odvolání, vydržte, už se na tom pracuje !

Stanovisko našeho o.s. k plánované změně Územní dokumentace na Nových Majdalenkách

Dne 10. srpna v 10.00 hod. proběhlo na ÚMČ Brno –sever veřejné projednávání návrhu změny stávajícího územního rozhodnutí, a to v části plánovaného bloku D,  o které požádal investor IMOS development.
Za naše o.s. se zúčastnili –  PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně,
a členové : Kateřina Stehlíková, Jan Najwar a Roman Zaňát.
Prostřednictvím předsedkyně byly ze strany občanského sdružení a jménem všech dalších členů o.s. vzneseny následující připomínky:

Předložená navrhovaná Změna územního rozhodnutí jen v rozporu se stávajícím Územním plánem, protože:

 1. Investor přináší jen změnu na ploše, která se týká jen bloku D, územní rozhodnutí se
  přitom týká celého území Nových Majdalenek, není naplněn požadavek plochy SO
  50% bydlení a 50% obchodu a služeb, plocha je monofunkční.
 2. Změna IPP z platných 0,6 na 2,2 byla ze strany OÚPR MMB provedena svévolně a proto neplatně, proti usnesení orgánů městské části. V této části se o.s. obrací na soud, aby neplatnost
  posoudil. Do doby rozhodnutí soudu požadujeme PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
 3. Návrh na změnu je v rozporu se stanoviskem a požadavky orgánů MČ Brno-sever,
  zejména se schválenou Regulační Studií Lesná, která stanovuje 4 podlažní domy v posuzované lokalitě. Studie byla změněna na stanovení 8 patrových domů svévolně a jednostranně ze strany OÚPR MMB, bez vědomí MČ Brno-sever
 4. Nastane další zvýšení dopravní zátěže, která dle stanoviska OÚPR MMB ze dne 25.6.2005,
  č.j. OÚPR/2005/20835, 23827/05/Běl  „…v budoucnu nesmí být zvyšována míra dopravní zátěže předmětného území….“.
 5. Výjimka z odstupu budov, kterou vydal Stavební úřad MČ Brno-sever 22.5.2012 neveřejně, dosud nenabyla právní moci, neboť byla napadena odvoláním. Požadujeme PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ do doby její platnosti.
 6. Napadáme stanovisko Krajské hygienické stanice, vydané 12.10. 2011, neboť v roce 2012 došlo k zásadní změně ve výrobním areálu a zvýšila se hluková a prachová zátěž, která je při malém odstupu bytových domů od výrobních procesů nedostatečná, proto hluková studie, vypracovaná v listopadu 2011 neodpovídá současnému stavu.

Námitku proti změně Územního rozhodnutí podala i starostka jakožto zástupce obce.
Napadá jak nesoulad se schválenými parametry pro území ze strany obce – IPP a s Regulační Studií Lesná, tak i nenaplněnost plochy jako území SO – obchod a služby, zejména absenci občanské vybavenosti – sportoviště, mateřská školka.

Členové o.s. následně vnesli připomínky ohledně doby konání veřejného projednávání.
Prázdninová doba v pátek v 10.00 hodin je nedostupná pro drtivou většinu občanů, kteří by se rádi veřejného projednávání zúčastnili.

Stavební úřad MČ Brno-sever má rozhodnout do 30ti dnů. Dáme vědět!

Přeji krásný zbytek léta.  K.H:

 

 

Územní řízení -podejte námitky do 9.srpna !

Další kolo územního řízení se točí. Oznámení visí na stránkách Městské části Brno -sever a najdete text na www.sever.brno.cz.  Opět bylo provedeno několik podvodů :
1. Stavebí úřad vydal výjimku, ve které povolil nedostatečný odstup budov. Vydal ji neveřejně a jako účastníky řízení vzal jen nejbližší sousedy – tedy plynárny a IMOS. My říkáme- to je špatně, účastníky řízení měli být všichni, kterých se týká změna územního řízení!
2. Odbor Magistrátu, který má v kompetenci Územní plán ( OÚPR), zvýšil index podlažnosti- IPP- z 1,6 na 2,2 ve dvou krocích, tajně, bez vědomí místního zastupitelstva na obou parcelách, kterých se změna týká. Ta druhá je v majetku RWE, ti přidávat patra nebudou, takže zbude tím víc na blok D.
3. Stejný OÚPR změnil – opět tajně, bez vědomí zastupitelstva MČ- i mnohokrát veřejně projednávanou a zastupitelstvem schválenou Regulační Studii Lesná. ( najdete na www.brno.cz). Na místo čtyřpatrových domů je tu najednou možno postavit domy osmipatrové, a hned několik. A to prý jen proto, aby v lokalitě mohla stát školka a sportoviště. Dokážete si představit osmipatrovou  školku?

Je jen na lidech, jestli si tyhle hrátky nechají líbit. Můžete podat námitky a to do 9. srpna, protože 10. srpna v 10.00 hod. je na MČ Brno-sever na Bratislavské 70, 3.patro, veřejné projednávání.
I tam je dobré se dostavit, ale většina z vás musí pracovat, že ano a je doba dovolených…….
Podklady pro podání námitky dostanete v co nejkratším termínu.
Je to na vás, jde o vaše životní prostředí.  Přeji vše dobré.  Karla Hofmannová

Nemáme všichni stejný názor......nebo máme?

K článkům, které vyšly v novinách, se rozproudila diskuse mezi zástupcem ORIONU ing. Nekvapilem a novým obyvatelem domu Dusíkova p. Derbekem. Vyšlo najevo, že nemáme všichni stejný názor. S laskavým svolením autora textu p. Derbeka uvádím jeho plné znění:

Dobry den pane Nekvapile,

Rad bych se s Vami podelil o svuj nazor na konkretni body z Vaseho emailu pani Hofmannove a z clanku v dubnovem Severniku.

„Připadá mi, že mluvíš za lidi, kteří chtějí bydlet vedle hlučných a prašných hal bez parku, školky a sportoviště, já budu hájit ty lidi, kteří toto nechtějí a touží po kvalitnějším a zelenějším bydlení na Majdalenkách…”

Domnivam se, ze tento Vas nazor je zpusobeny nepochopenim postoje obcaskeho sduzeni Majdalenky. Pochybuji, ze kdokoliv usiluje o bydleni v okoli prasnych hal. Osobne podporuji snahu OS o vytvoreni protivahy developerovi, kteremu, jak sam v clanku pisete, jde o „maximalizaci zisku“. Ke kompromisu dojit musi, ale stejne jako developer dela vse pro prosazeni svych zajmu, maji i obyvatele Majdalenek pravo podnikat to same, aby se do kompromisniho reseni prosadilo co nejvice z toho, co tu skutecne chceme mit.
„Názor obyvatel Orionu a velké části Majdalenek je, že je zapotřebí odsunout průmyslové haly…“

S timto cilem souhlasim a verim, ze to je i nazor OS Majdalenky. Nicmene podle aktualni stavu
Majdalenek, ktery sam v Severniku popisujete (“Chybí zde chodníky, parky, zeleň, školka, multifunkční sportoviště”) je zrejme, ze pristup zodpovednych organu pri rizeni o stavebnim povoleni a souvicejicich ukonech neni koncepcni. Majdalenky jsou vybudovany bez navaznosti na puvodni zastavbu a obcanskou vybavenost. Na autobus a do obchodu chodime v blate; stomy, ktere developer slibuje na vizualizacich (viz priloha) chybi, protoze tu nikdy nebyly ani je sam vysadit nemuze, protoze mu pozemky nepatri. Na pozemku, o ktery se ted vede spor o vysku a typ  stavby, je skladka suti (panely) a odpadky. Ulice Majdalenky a Dusikova lemuji rady zaparkovanych aut, protoze developeri podhodnotili parkoviste a podzemni garazova stani. Zatim jsem nevidel pravne závazný navrh developera pro koncepcni reseni Majdalenek. Pokud mate takovy zavazny dokument k dispozici, ocenil bych, kdybyste mi jej poslal.
V opacnem pripade asi malokdo uveri slibum developera, ze krome planovanych  bytu postavi i odpovidajici obcanskou vybavenost. Zatimco developer je ve svych cilech konzistentni, Vas clanek v Severniku ve mne vzbuzuje dojem, ze se obcane neumi domluvit a nevedi, co vlastne chteji. To je skvely argument pro ty, kteri maji zajem prosadit reseni navrhovane developerem.

S pozdravem   Vojtech Derbek

 

Zvýšení IPP bez vědomí městské části- přijďte 15.3. ve 14 hodin na ZMČ

Kdo můžete, přijďte na Zastupitelstvo městské části ! 15. března ve 14.00 hodin.

Na stránkách Města Brna je platný Územní plán. Když se vám podaří rozkliknout Brno-sever a Majdalenky a najet na parcelu, na které má stát objekt D1, nestačíte se divit.  IPP se nám zvedlo z koeficientu 1.3 na 2,2! Pěkně potichu, aniž to kdokoli věděl. Jen odbor Magistrátu, OÚPR, ví své.  Na dotaz podle zákona 106/1999 Sb. “O svobodném přístupu k informacím” nám poslali podklady, podle kterých rozhodli. Žádost investora a její vyřízení. A protože podle nich intenzita využití území nebude zvýšena, nezeptali se ani městské části. Proč by měli, když její zastupitelstvo požadovalo snížení koeficientu na původních 0,6!
Tento bezprecedentní výsměch městské části i našemu občanskému sdružení je burcující. Na zastupitelstvu vystoupím a budu žádat nápravu. Stejná situace je i na Obzoru !

 

Zápis z valné hromady ze dne 25. ledna 2012

Zápis z valné hromady Majdalenky o.s. dne 25.1.2012

 1. 1. Uvítání a program  – PhDr. Hofmannová zahájila
  jednání v 18.15, přítomno 31 členů o,.s. s právem hlasovat a dalších
  cca 30 účastnících se občanů  .
  Program odsouhlasen  (pro: 100%)
 2. 2.
  Zpráva o činnosti o.s. 2010/2011 – K. Hofmannová
  –   komunikace s členy a sympatizanty  zejména elektronicky  (ověřit emailové adresy)
  –   účast na jednání s úřady a dalšími o.s. (př. Obzor, Ježkova, Arbesova, Masarykova čtvrť aj.)
  –   2. polotetí 2010 – jednání s ing. Rulíškem –návrh ze strany IMOSu, aby o.s. nebránilo v další výstavbě, IMOS za to postaví mateřskou školku – další kroky ani záruky ze strany IMOSU nenásledovaly
  –  Leden 2011 – jednání na st. úřadě s ostatními dotčenými firmami
  –  Studie Lesná (vč. Majdalenek)-seznámení s historií projednávání a schvalování, má být podkladem jak pro stávající, tak nový Územní plán
  –  Nový Územní plán – tvorba, projednávání  a informace o současném stavu včetně dalšího postupu schvalování
  –   Komunikace s PSJ holding a.s. Jihlava ohledně propojení prostoru mezi Majdalenkami a Novými Majdalenkami a s úřady ohledně možnosti výměny pozemku s Městem
  –  Informace o možnostech získat grant na zlepšení prostředí čtvrti jako občanské sdružení
 3. 3. Zpráva o hospodaření – ing Dufková –  O.s. nemá otevřen bankovní účet, pokladnu
  spravuje pokladní pí Dufková
  –  Nesehnutí podporují Majdalenky o.s. financováním webových stránek, právní pomocí aj.
  –  Stav pokladny:
 • K 1.1. 2011                         4.501Kč
 • Příjmy 2011                       4.100  Kč (41×100 Kč příspěvky, 0,- jiné příjmy)
 • Výdaje 2011                             0 Kč
 • Stav k 31.12.2011            8.601 Kč
 1. 4. Příspěvek starostky Sabiny Tomíškové
  –  Na mateřskou školku nemá městská část pozemek, nová jedna třída je otevřena od 2/2012 na MŠ Loosova
  –  MČ má zájem na existenci kvalitního bydlení na Majdalenkách, nemůže ale disponovat se soukromým majetkem
 2. 5. Příspěvek místostarosty Ing. Rostislava Hakla
  –  Prioritou městské části jsou veřejné prostory, sportoviště, což je v protikladu k zájmu investora, který chce pokračovat v investiční výstavbě
  –  Představení návrhu investora –  nabízí výstavbu mateřské školky a 3 budov „D“
  8mi patrových
 3. 6. Příspěvek ing. Patočka – vyjádření ke stávajícímu stavu a návrhu IMOSu
  – Studie Lesná by měla být podkladem pro územní
  plán (4 x 4.p. „D“)
  –  Osmipatrové „D“ vylučují  z technických důvodu výstavbu školky vedle  budovy „A“ (sklopená výška zasahuje do určené oblasti), bylo by možné tam postavit parkoviště, hřiště apod, ale ne obytné stavby
  –  Změna povolení na výstavbu devítipatrové D1 byla zamítnuta (2010/2011), IMOS chystá osmipatrovou D1 (zastavěná plochá je kvůli garážím větší než se zdá na základě plochy vyšších, obytných pater)
  –  Další pozemky:
 • IMOS zatím nemůže pokračovat ve výstavbě, i když je majitelem pozemků, protože ve
  stávajícím územním plánu jsou vedeny jako průmyslová plocha
 • plocha, kterou nabízí pro výstavbu hřiště je majetkem firmy Stavebniny Konvalinka, která t.č. nesouhlasí s prodejem
 • cesta k Majáku (podél Dermacolu)  patří firmě IMI Partner– prozatím nedali souhlas s příjezdem k D1 – cesta k D1 by tak vedla pouze po stávající cestě kolem budovy „C“
 1. 7. Diskuze
  –  paní Rohanová: o.s. je zbytečné, investor si stejně udělá co chce
  –   člen o.s.:  může kontrolovat dodržování legislativy
  –  pan Kubeš: poděkování o.s. a paní Hofmannové za práci, dotaz, jak je vůbec možné, že investor může porušovat legislativu  (překročení koeficientu „obydlenosti“)
  –  Hofmannová: vznik o.s. umožnil lepší jednání s investorem i úřady, lepší a snadnější přístup k informacím
  –  Josef Nekvapil (Orion, dopravní komise): záleží i na nás, nutné domluvit se, co v sousedství chceme, nutný písemný a vymahatelný závazek investora i městské části; současný návrh (8.p budova) není přijatelný
  –   Rostislav Hakl (Brno-Sever): zástupci městské části ihned  předali návrh investora o.s.
  Majdalenky pro posouzení
  –  p. Zaňát: písemný závazek není záruka
  – paní Dittelová: nepodporuje další výstavbu, již dnes se nedodržují hlukové limity
  –  paní Stehlíková: kdo řeší přechody pro chodce  (Majdalenky 19), silnice je nebezpečná
  –   p. Rohan: nechce další bytovou výstavbu (už nyní příliš nových lidí), nutné řešit jiné problémy (doprava, chodník kolem Majdalenek 3, tramvaj na Lesnou)
  –   Josef Nekvapil (Orion, dopravní komise): doporučení poslat všechny náměty ohledně dopravy na něho jako předsedu dopravní  komise
  –   p. Patočka: tramvaj je navrhnuta po Seifertově k Domovu seniorů; jde o dlouhodobý plán, před 5 lety byla investice odhadována na 150 milionů Kč – bude v novém územním plánu, ale město má nyní jiné priority (tunely Dobrovského, městský okruh)
  –  p. Kubeš – návrhuje v územním plánu zachovat průmyslovou zónu
  –  paní Lucová – při koupi bytu na Dusíkově p. Rulíšek slibíl, že nebudou stavět vyšší budovu, pokud s tím nebudou lidé souhlasit; fa CMB odešla, je zde nová firma (prach a hluk); návrhuje povolit  školku a 4patrové budovy  „D“
  –  člen o.s.: dotaz na územní plán
  –  Hofmannová: připomínky předány, účast na jednání s náměstkem Mackem; před schválením územního plánu je nutné nejdřív schválit krajský územní plán (předpoklad 2015); městská část schválila studii Lesnou, která by měla platit pro stávající i nový územní plán (ve stávajícím
  ÚzP nejsou Nové Majdalenky zaneseny), měli bychom se na to odvolávat
  –  Paní Dufková: územní plán se bude ještě jednou  projednávat
 2. 8. Hlasování  – přítomno 31 členů o.s. s právem hlasovat

–  Návrh 1: ( návrh IMOSu)  výstavba maximálně  3 osmipatrových domů za podmínky vyřešení zeleně, příjezdové cesty z Dusíkové,  školky a sportoviště a garancí investora i města
Hlasování:

 • Pro:                      1
 • Proti:                    30
 • Zdržel(a) se:      0
  –   Návrh 2: trváme na dodržení výstavby
  čtyřpatrového polyfunkčního domu dle stávajícího Územního rozhodnutí a zároveň na
  dodržení studie Lesná  (4 čtyřpatrové  budovy + další objekt)
  Hlasování:
  Pro:                      18
 • Proti:                    11
 • Zdržel(a) se:

–  Návrh 3: zachovat status quo, tj. žádná další  bytová výstavba, pouze výstavba občanské vybavenosti (čtyřpatrová polyfunkční D1   + průmyslová zóna

Hlasování:

 • Pro:                      11
 • Proti:                    4
 • Zdržel(a) se:      16

–   Výsledek
hlasování: občanské sdružení Majdalenky bude prosazovat návrh 2 „trváme na
dodržení výstavby čtyřpatrového polyfunkčního domu a zároveň dodržení studie
Lesná (4 čtyřpatrové budovy + další objekt)“

 1. 9. Závěr  a poděkování – K. Hofmannová

–         Emailová adresa: karla.hofmannova@seznam.cz

 

 

Zapsala: Lenka Rolečková

Valná hromada zamítla další návrh na dostavbu D1

Valná hromada našeho občanského sdružení, která se sešla 25, ledna na Majáku,  se těšila docela velkému zájmu. Členy se sice prokázalo jen 31 lidí, další asi stejný počet lidí, který se ke členství nehlásili, to vydrželi až dokonce a se zájmem sledovali debatu. Možná i pak litovali, že se jí nemohli jako členové zúčastnit a že nemohli hlasovat.
Milými hosty byla paní starostka Sabina Tomíšková, která podpořila úsilí obyvatel na Majdalenkách. “Je mi líto, že při stavbě Majdalenek došlo k porušení zákonných norem ze strany úřadů a věřím, že už se tak už v budoucnu nestane,” prohlásila. “Vážím si zájmu občanů o jejich životní prostředí a budu ho podporovat,” slíbila při svém proslovu. Místostarosta Rostislav Hakl prozradil, že bydlí na Kupkové a už proto že mu také není lhostejný osud Majdalenek. “Přijal jsem návrh IMOSu s nadějí, že se dohodneme, zdála se mi zajímavá a nosná nabídka na výstavbu školky a sportoviště,” přiznal se.
To by se jistě líbilo všem, kdyby to nemělo své “ale”. Po prostudování nabídky a po porovnání s platným územním rozhodnutím a Studií Lesná, která má určovat podobu území v budoucnu, vyšlo najevo, že není vše v pořádku.
Tři osmipatrové bytové domy vylučují na plánovaném prostoru existenci školky a sportoviště je plánováno na území, které IMOSu nepatří. Další bytová výstavba už by zcela přehltila území, kde Studie Lesná připouští maximálně čtyři čtyřpodlažní polyfunkční domy v zeleni. Proto dali občané Majdalenek návrhu IMOSu jen jeden hlas. Vyhrála Studie Lesná v závěsu s názorem, že víc, než jeden čtyřpodklažní D1, není pro území únosný.
Dali jste svůj hlas, je však na jiných, jak rozhodnou. Je potřeba situaci stále monitorovat a hlídat, aby se nestalo to, co už mnohokrát v minulosti. Že rozhodl někdo za našimi zády. Proto tu občanské sdružení je a pracuje pro vás. Podpořte ho svým členstvím.                             Karla Hofmannová