Stanovy občanského sdružení

Majdalenky, o.s.

I.
Základní ustanovení
1. Občanské sdružení s názvem Majdalenky o.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
2. Sídlem Majdalenky, o.s. je: Majdalenky 7, 638 00 Brno
3. Datum založení sdružení Majdalenky, o.s. je 12.3. 2009.

II.
Základní cíle sdružení
Hlavními cíli sdružení Majdalenky, o.s. jsou zejména:
1. ochrana přírody a krajiny
2. přispívání k ochraně a ochrana životního prostředí, zdravých životních podmínek, pohody bydlení a zeleně (včetně veřejné) ve městské části Brno sever a v jeho okolí.
3. péče o historický a urbanistický odkaz, kulturu a charakter území městské části Brno sever a okolí s důrazem na architektonickou a společenskou tradici a ochranu památek.
4. rozvíjet osvětovou, kulturní a publikační činnost v rámci a vně sdružení.
5. spolupracovat s obdobnými organizacemi a s veřejnými institucemi (včetně účasti ve správních a jiných řízeních).
6. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností.
7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod., a to zejména organizační, konzultační a osvětovou činností.
8. účastnit se správních, soudních či jiných řízení a jednání v oblasti působnosti sdružení

Není-li stanoveno jinak, myslí se okolím městské části Brno sever zejména katastrální území přímo sousedící s katastrálním územím Brno Lesná, dále katastrální území sousedící s těmito katastrálními územími, stejně jako území, na nichž má být realizován (resp. změněn) záměr, který může mít ať už přímý nebo nepřímý dopad na území městské části Brno sever nebo jeho obyvatele.

III.
Orgány sdružení Majdalenky, o.s.
1. Nejvyšším orgánem sdružení Majdalenky, o.s. je valná hromada tvořená zasedáním svých členů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok, podle potřeby i častěji. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů sdružení Majdalenky, o.s., popř. výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Řádné i mimořádné valné hromady svolává výkonný výbor; požádá-li o svolání potřebný počet členů sdružení a výkonný výbor valnou hromadu nesvolá s konáním v dané lhůtě, může svolat valnou hromadu jeden z žádajících členů OS, pověřený tím žádající třetinou členů. Valná hromada se svolává zpravidla vyvěšením oznámením na veřejně přístupných místech, písemnými pozvánkami, popř. na internetu a e-maily.

2. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zániku sdružení Majdalenky, o.s., v případě zániku o majetkovém vypořádání.
b) rozhoduje o změně názvu a sídle sdružení Majdalenky, o.s.
c) rozhoduje o přijetí a o změnách stanov sdružení Majdalenky, o.s.
d) volí a odvolává ze členů sdružení výkonný výbor a revizní komisi
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, majetku a revizní zprávu sdružení Majdalenky, o.s.
f) stanovuje hlavní směry činnosti sdružení Majdalenky, o.s. pro další období.
g) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých případně upraví vnitřní vztahy sdružení Majdalenky, o.s.

3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Není-li valná hromada po jejím zahájení, resp. před přijetím prvního usnesení usnášeníschopná, může výkonný výbor svolat náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná při jakémkoli počtu členů OS.

4. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů sdružení Majdalenky, o.s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Funkční doba členů výkonného výboru jsou 2 roky od zvolení, přičemž neskončí však dříve, než-li je zvolen nový člen výkonného výboru nebo daný člen znovu zvolen.

5. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikostí členské základny na každé valné hromadě, přičemž není-li takto stanoveno jinak, má výkonný výbor nejméně 3 členy a nejvíce 9 členů, až do příští změny valnou hromadou má výkonný výbor 3 členy. Valná hromada má právo zvolit kromě řádných členů výkonného výboru také náhradníky, kteří se své funkce ujmout při zániku mandátu jakéhokoli dosavadního člena výkonného výboru, a to na zbytek funkčního období původního člena výkonného výboru. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu.

6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.
b) organizuje a řídí činnost sdružení Majdalenky, o.s.
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti apod.

7. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

IV.
Oprávnění jednat jménem sdružení
Jménem sdružení Majdalenky, o.s. navenek jedná předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru sdružení Majdalenky, o.s., případně jiná zmocněná osoba, a to samostatně. Písemnosti sdružení se podepisují tak, že je musí podepsat předseda nebo dva pověření členové výboru.
V.
Společné zásady členství
1. Sdružení Majdalenky, o.s. vítá ve svých řadách každou fyzickou nebo právnickou osobu, která projeví zájem usilovat o cíle sdružení a zaváže se k jejich aktivnímu naplňování, a to ve smyslu přijatých rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné vzorové přihlášky sdružení výkonný výbor. Nepřijme-li výkonný výbor žadatele o členství za člena OS, může se odmítnutý žadatel písemně obrátit do 10 dnů od doručení odmítnutí na nejbližší valnou hromadu, aby o jeho přijetí za člena rozhodla, přičemž k přijetí usnesení o přijetí za člena je potřebná 3/5 hlasující většina. Členové přípravného výboru se k datu registrace sdružení stávají členy sdružení automaticky, tím není dotčeno jejich právo ze sdružení vystoupit.

3. Člen sdružení Majdalenky, o.s. je zejména povinen hradit členské příspěvky a plnit svědomitě úkoly zadané sdružení Majdalenky, o.s. Člen zaplatí členský příspěvek při vstupu, dále neuhradí-li ho do 31.3. běžného roku, členství mu zaniká.

4. Výši členského příspěvku případně stanoví valná hromada.

5. Členství fyzických osob zaniká vystoupením, vyloučením člena pro zvlášť závažné důvody nebo úmrtím člena. O vyloučení z OS rozhoduje výkonný výbor, a to alespoň 2/3 všech svých členů, přičemž vyloučený člen se může písemně obrátit na nejbližší valnou hromadu, aby o jeho vyloučení rozhodla, přičemž až do rozhodnutí valné hromady vyloučený člen není členem OS.

VI.
Zásady hospodaření
1. Zdrojem majetku sdružení Majdalenky, o.s. jsou zejména:
– členské příspěvky členů sdružení,
– příspěvky, dary a dotace
– výnosy z hospodářské činnosti.

2. O převodech práva jako hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který používá pro účely dosažení cílů sdružení a hrazení nákladů s tím spojených.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor, resp. hospodář, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

VII.
Závěrečná ustanovení
V přípravné fázi činnosti sdružení supluje činnosti výroční členské schůze ustavující schůze sdružení a činnost výkonného výboru přípravný výbor.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

V Brně dne 12.3.2009