Co jsme dosud udělali ........

Zpráva o činnosti občanského sdružení Majdalenky

V období roku 2013, stejně jako v předešlých létech i v letošním roce, jsme řešili problémy, které nás spojily, především soudně. Jejich cílem bylo odvrátit dopad opatření, která až dosud realizoval OÚPR MMB, aby umožnil investorovi dostavět blok D v co největší hmotě.

Přesto, že IMOS proklamoval, že již ustoupil od 16ti patrového domu a že tedy postaví jen dům 8mi patrový,  do územního plánu se stále tvrdošíjně vrací hodnota IPP 2,2, která byla požadována pro postavení 16ti pater. Tato hodnota byla pořizována úředníky OÚPRu, naše obrana se soustředila především na tvrzení, že dle zákona změny územního plánu nedělají úředníci, ale schvaluje je Zastupitelstvo Města Brna, jako akt samosprávy.

Postupně jsme dávali podání ke Krajskému soudu, stížnosti k tajemníkovi Magistrátu, na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Úřad Jihomoravského kraje. Neuspěli jsme. Za pravdu nám dala až Kancelář veřejného ochránce práv, která upozornila tajemníka Magistrátu na pochybení OÚPRu  při postupu pořizování Územního plánu, nicméně ten to nebral v potaz. Až na základě Kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu jsme se dočkali satisfakce, soud nás podpořil a dokonce se jeho rozsudek stal judikátem pro celou ČR. Vyvolalo to zděšení na všech stavebních a územně plánovacích úřadech.

Aby se zlegalizovaly všechny takto nelegálně pořízené změny, vyhlásil Magistrát Aktualizaci Územního plánu, kam doplnil ještě další rezervy pro možnost zvyšování zástavby. To zase vyvolalo zděšení mezi občanskými iniciativami i na městských částech, které s mnohými takto narychlo pořízenými zásahy nesouhlasily.

I my jsme podali námitky zástupců veřejnosti – pro Lesnou jsem to byla já pro oblast Majdalenek, pan Martin Maleček pro ostatní části Lesné a dr. Tomáš Kohoutek pro oblast Barev, kde je plánované dopravní napojení (snad prý i obchvat!) do Obřan. Žádná z našich námitek nebyla vyslyšena. Stejně tak se stalo i s ostatními námitkami po celém Brně a Aktualizace byla schválena.

Proto jsme opět podali žalobu, tentokrát proti Aktualizaci územního plánu v oblasti Majdalenek. Stejně tak podávají žaloby i další Brněnské občanské iniciativy a  Nesehnutí. Se všemi jsme v úzkém kontaktu a postupujeme koordinovaně.

Nešetříme také stavební úřad Brno-sever, kdy jsme podali žalobu na jimi stanovenou výjimku z odstupových vzdáleností, protože úřad umožnil  IMOSu zákonnou odstupovou vzdálenost plánovaného bloku D nedodržet, aby bylo možné dům postavit. I tady jsme byli úspěšní, soud nám vyhověl. Výsledky těchto aktivit jsem postupně zveřejňovala na www stránkách a posílala informace mailem těm z vás, kteří mi dali mailovou adresu.

Činnost občanského sdružení fakticky tedy zajišťovali ti lidé, kteří realizovali popsané soudní spory. Právníci, kteří koncipovali žaloby, vlastník, který projevil občanskou statečnost za všechny a tyto žaloby svým jménem podával a já spolu se členy výboru, kdy jsme chodili na jednání, na kterých jsme vysvětlovali naše stanoviska (zastupitelské orgány i stavební úřad městské části Brno-sever, OÚPR MMB, náměstci primátora, primátor, Kancelář veřejného ochránce práv). Pravidelně jsem také vystupovala na Zastupitelstvu městské části Brno-sever, kde jsem jako zastupitelka zdůvodňovala naše návrhy a požadavky a podařilo se mi, že se doposud zastupitelé vždy za naše zájmy postavili.

Velmi nám pomohla Nadace VIA, která nám poskytla grant ve výši 28.000,- Kč na vedení soudního sporu, neboť bychom tuto záležitost neufinancovali. Odměny právníkům a soudní poplatky byly hrazeny právě z tohoto grantu – blíže viz Zpráva o hospodaření.

Další kapitolou byla práce s médii, která nám vycházela vstříc. Postupně uveřejňovali informace o našich výsledcích, ať to byla Rovnost, MFDnes, Právo, Lidové noviny, webové servery, ČT Brno, internetová televize Stream. O mediálních výstupech jsem vás průběžně informovala.

Díky těmto aktivitám jsme zatím byli schopni v úzkém pracovním kolektivu, zato s velkou podpisovou podporou, po dobu od roku 2009 až do této doby ubránit náš životní prostor před zahušťováním a znehodnocováním.

Co se nyní ovšem nepovedlo, je poslední kauza, přístavba ZOO marketu k bývalému domku PČR. Tady došlo k dokonalému utajení, neboť bylo sloučeno územní a stavební řízení a za účastníky řízení byli uznáni jen mezující vlastníci pozemku, nikoli vlastníci bytů z nejbližšího domu. Pro stanovený malý počet účastníků řízení nebylo nic zveřejněno a celá akce vyšla najevo, až když se začalo se stavbou. Odvolání okolních vlastníků přišlo proto dost pozdě a není jasné, jak se bude kauza dál vyvíjet.

Jediný subjekt, který mohl být předem informován o záměru stavět, je ze zákona právě občanské sdružení. Jenže to musí každým rokem obnovovat žádost o informování, což jsem přehlédla. Toto pochybení mne ovšem utvrdilo v přesvědčení, že existence občanského sdružení je nezbytná a žádost o informování jsem již podala.

O aktivitách občanského sdružení jste průběžně informováni emailovými zprávami, pokud jste mi ovšem dali své adresy. Informace jsou také na www.majdalenkyos.cz.

Děkuji všem, kteří s podíleli na dosavadní činnosti občanského sdružení.

 

PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně o.s.

 

Comments are closed.