PETICE - za zachování 4 patrového bloku D

Pomozte zachovat výši podlaží domu D na Nových Majdalenkách! Protože schváleny ve Studii Lesná jsou 4 patrové domy, požadujeme v petici, aby platilo to, co bylo schváleno. Petiční archy jsou u mne.
TEXT  PETICE –    ve smyslu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním.

Apel za neprodlené zveřejnění Územní studie Lesná pouze v té variantě, v jaké byla schválena v červnu a v září  2011 Zastupitelstvem MČ Brno-sever. Tento požadavek vyplývá z rozhodnutí OÚPR MMB z května 2011, podle kterého
“pro výsledné řešení v otázce lokalit Obzor a Majdalenky bude vždy rozhodující stanovisko samosprávných orgánů MČ Brno-sever”.

Adresováno:                                                                                                                                                                     V Brně 11. 10. 2012
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna  a   Zastupitelstvo Města Brna
My, občané a příznivci významné  urbanistické lokality Lesná důrazně apelujeme za akceptování a zveřejnění pouze  té varianty ÚS Lesná, která byla schválena zastupitelstvem MČ Brno-sever .

Na četné dotazy ohledně platnosti či neplatnosti Studie rok po jejím schválení Zastupitelstvem MČ Brno- sever, dostávají občané Lesné značně rozdílné a rozporuplné odpovědi. Náměstek primátora Ladislav Macek veřejně říká, že Studie není hotova a je ještě třeba jednat, ředitelka OÚPRu ing. Leopoldová je názoru, že studie je přijata, avšak nynější podoba Studie je variantní a neřeší zásadní problémy Lesné – Obzor
a Majdalenky. Vzhledem k tomu, že sliby politiků občanům ve věci vytvoření a přijetí studie jako jednoznačného dokumentu, od kterého by se pak měl odvíjet další rozvoj Lesné trvají již tři roky, považujeme tuto situaci dále za neúnosnou.

Za petiční výbor. Prof. Michal Košut, Ph.D.,
Fillova 7, 638 00 Brno

Pořadí Jméno, příjmení Bydliště Podpis

 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Comments are closed.