Stanovisko našeho o.s. k plánované změně Územní dokumentace na Nových Majdalenkách

Dne 10. srpna v 10.00 hod. proběhlo na ÚMČ Brno –sever veřejné projednávání návrhu změny stávajícího územního rozhodnutí, a to v části plánovaného bloku D,  o které požádal investor IMOS development.
Za naše o.s. se zúčastnili –  PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně,
a členové : Kateřina Stehlíková, Jan Najwar a Roman Zaňát.
Prostřednictvím předsedkyně byly ze strany občanského sdružení a jménem všech dalších členů o.s. vzneseny následující připomínky:

Předložená navrhovaná Změna územního rozhodnutí jen v rozporu se stávajícím Územním plánem, protože:

 1. Investor přináší jen změnu na ploše, která se týká jen bloku D, územní rozhodnutí se
  přitom týká celého území Nových Majdalenek, není naplněn požadavek plochy SO
  50% bydlení a 50% obchodu a služeb, plocha je monofunkční.
 2. Změna IPP z platných 0,6 na 2,2 byla ze strany OÚPR MMB provedena svévolně a proto neplatně, proti usnesení orgánů městské části. V této části se o.s. obrací na soud, aby neplatnost
  posoudil. Do doby rozhodnutí soudu požadujeme PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
 3. Návrh na změnu je v rozporu se stanoviskem a požadavky orgánů MČ Brno-sever,
  zejména se schválenou Regulační Studií Lesná, která stanovuje 4 podlažní domy v posuzované lokalitě. Studie byla změněna na stanovení 8 patrových domů svévolně a jednostranně ze strany OÚPR MMB, bez vědomí MČ Brno-sever
 4. Nastane další zvýšení dopravní zátěže, která dle stanoviska OÚPR MMB ze dne 25.6.2005,
  č.j. OÚPR/2005/20835, 23827/05/Běl  „…v budoucnu nesmí být zvyšována míra dopravní zátěže předmětného území….“.
 5. Výjimka z odstupu budov, kterou vydal Stavební úřad MČ Brno-sever 22.5.2012 neveřejně, dosud nenabyla právní moci, neboť byla napadena odvoláním. Požadujeme PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ do doby její platnosti.
 6. Napadáme stanovisko Krajské hygienické stanice, vydané 12.10. 2011, neboť v roce 2012 došlo k zásadní změně ve výrobním areálu a zvýšila se hluková a prachová zátěž, která je při malém odstupu bytových domů od výrobních procesů nedostatečná, proto hluková studie, vypracovaná v listopadu 2011 neodpovídá současnému stavu.

Námitku proti změně Územního rozhodnutí podala i starostka jakožto zástupce obce.
Napadá jak nesoulad se schválenými parametry pro území ze strany obce – IPP a s Regulační Studií Lesná, tak i nenaplněnost plochy jako území SO – obchod a služby, zejména absenci občanské vybavenosti – sportoviště, mateřská školka.

Členové o.s. následně vnesli připomínky ohledně doby konání veřejného projednávání.
Prázdninová doba v pátek v 10.00 hodin je nedostupná pro drtivou většinu občanů, kteří by se rádi veřejného projednávání zúčastnili.

Stavební úřad MČ Brno-sever má rozhodnout do 30ti dnů. Dáme vědět!

Přeji krásný zbytek léta.  K.H:

 

 

Comments are closed.