Námitky účastníka řízení - použijte!

 TENTO TEXT MOHOU POUŽÍT TI, KTEŘÍ JSOU UZNÁNI ZA ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ JE NA ZAČÁTKU VEŘEJNOHO PROJEDNÁVÁNÍ DNE 21.12. 2009 v 9.00 ve velké zasedačce ÚMČ Brno-sever,3.patro, Bratislavská 70.
LÉPE JE TO POSLAT DO 18.12.09.

  

Úřad městské části Brno-sever
odbor stavební a investiční
Bratislavská 70
601 47 Brno

 

k č.j. STU/04/0900175/000/009

  VĚC: Námitky účastníka řízení a připomínky veřejnosti dle § 89 StZ 

 Jako účastnici územního řízení, vedeného u vašeho stavebního úřadu pod výše uvedenou spiso­vou značkou a č.j. RV/09/0002010 a označením „Obytný soubor nové Majdalenky…“ v k.ú. Lesná uplatňujeme následující námitky.

Oprávněné postavení účastníka řízení je dokladováno u podpisu tohoto přípisu.

1. Předložený projekt nesplňuje nároky stavebního zákona a jeho prováděcí legislativy, zejm. s ohledem na začlenění stavby do území, nezhoršo­vání kva­lity prostředí a hodnoty území a ochranu ar­chitek­to­nic­kých a urbanistických hodnot v území. Navrho­vaná změna z již povoleného  objektu čtyřpodlaž­ního na šestnáctipodlažní, doplněná další menší výstavbou je objemově nadměrná, jed­noznačně zne­hod­nocují mě­řítko zástavby charakteristické pro dané pro­středí a dále degradují jeho hod­notu, urba­nistickou skladbu a krajinný ráz.
Majdalenky patří k nejmladší části sídlištního útvaru Lesná. Jádro lokality tvoří bytové domy o 6 – 9 nad­zemních podlažích, které je z tohoto pohledu nutno brát jako základní určující prvek. Výstavba kom­plexu Orion představuje spíše výjimku a ne signifikantní směrodatný znak a charakteristiku lokality Majdalenky.
Navrhovaná změna navýšení pater je především nevhodná z urbanistického hlediska. Urbanismus by měl reflektovat zejména veřejné zájmy, nikoli zá­jmy partikulární, developerské. Předložený záměr v sobě nenese žádný urbanistický pozitivní přínos, nýbrž vykazuje jen negativní urbanistické dopady. Vyznačuje se navýšením hustoty stavební hmoty na malém prostoru a s tím přímo úměrným navýšením množství obyvatel a ve vztahu ke komerční části i obrátkových klientů a zákazníků. Nelze zapomínat a opomíjet, že Majdalenky jsou z drtivé části sídlem obytným, kde právě zvýšení výše uvedených činitelů se bezprostředně a přímo negativně pro­jevuje na snížení kvality bydlení. (§ 19 StZ).

Rezolutně oponujeme názoru, že vzhledem k dopravě a zejména parkování bude postačovat napl­nění ČSN. Naplnění těchto norem v žádném ohledu negarantuje splnění urbanistických požadavků na lokalitu natož nároků na kvalitu životního prostředí (kam řadíme i pohodu bydlení a kvalitu života). Viz i rozsudek NSS z 2.2.2006, č.j. 2 As 44/2005-116. Bezpochyby již stojící budovy byly postaveny se zohledněním příslušných ČSN – přitom stačí krátký pohled do současných Majdalenek a uvidíte, že se parkuje „kde se dá“, že počty parkovací míst jsou nedostatečné (v nouzi se parkuje i u prodejny Billa), je ztížen příjezd vozidel IZS atp. V tomto ohledu navrhujeme jako důkaz místní šetření ve špičkových hodinách. Je s určitým podivem, že původní, schválený projekt počítal s 45 garážovými parkovacími místy, za­tímco současný projekt (o 12 nadzemních podlaží vyšší !) jich vyžaduje „jen“ cca. 80. Neopakujte chyby socialismu, s kterými se každé z českých sídlišť potýká dodnes – masivní výstavba bez náleži­tého (i pro futuro) zohlednění fenoménu automobilismu a významu volného prostoru a dostatku ze­leně. V této souvislosti nesouhlasíme s kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy (Policie ČR, KHS, OD MMB atp.), což případně vyjádříme v podání odvolání, bude-li vydáno vyho­vující územní rozhodnutí. Postrádáme řešení, jak bude řešeno parkování pro návštěvníky obyvatel bytů a zejména komerční části objektu D1.
Nesouhlasíme s tím, aby se jako precedens uplatnil komplex Orion – i on už byl svého času chá­pan jako jakási výjimka. A jako takovou by měl i zůstat. Jak již řečeno výše, v lokalitě převažují max. devítipodlažní objekty a IPP do 0,6. Z širšího pohledu bychom bezpochyby mohli vzít v úvahu části Lesné u Okružní (IPP 0,5) nebo rodinné domy za ulicí Dusíkovou (IPP 0,5 – 0,8). Po stránce kvantitativní i statistické převažuje jednoznačně jiný (nižší) typ zástavby a IPP, který by se tedy měl rozhodně stát ústřední poměřovací bází. Proč se stavební úřad nebude řídit jejich obje­mem?
To připouští i OÚPR MMB při úpravě směrné části (č.j. MMB/0234966/2008 z 9.12.2008), když navýšení  IPP na 1,3 považuje za v dané lokalitě výjimečné a maximálně možné. V lokalitě by se tak mělo jednat už o druhou „výjimku“, což pokládáme za nepřijatelné a předkládáme také jako důkaz toho, že záměr je již naddimenzovaný. V tomto přípise OÚPR také poukazuje na pře­chod okrajových částí města Brna v návaznosti na krajinu – jak uvedeno výše, je architektonicky i ur­banisticky nesprávné, když přímý styk města s lesní krajinou obstarává šestnáctipodlažní objekt. Ob­dobně hovoří jiný přípis OÚPR MMB ze dne 4.8.2008 (č.j. MMB/0134252/2008/Běl): původní vý­stavba byla koncipována tak, aby vytvořila přechodnou zónu mezi plochami bydlení a průmyslovými plochami.

Stavební úřad žádáme, aby bral zřetel na práva vlastníků bytů na Majdalenkách (kam se níže pode­psaní také řadí), nabytá v dobré víře, když tito si dané nemovitosti kupovali zejména s garancí „byd­lení v klidu a zeleni“ a kdy byl na místě objektu D1 plánován 5ti podlažní objekt a komplex Orion za­značen nebyl vůbec (viz Architektonická studie 1:1000, IMOS development, červen 2005). 

Stavební úřad je dle § 9 odst. 2 vyhlášky 503/2006 Sb. povinen zabezpečit urbanistické a archi­tekto­nické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit začlenění stavby do území, za­chování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území.
Stavební úřad je dle § 20 odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. povinen respektovat obecný požadavek ta­ko­vého stanovování podmínek využívání pozemků a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kva­litu prostředí a hodnotu území.
Stavební úřad je dle § 90 odst. 1 StZ povinen v územním řízení posoudit, zda je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu ar­chitek­to­nic­kých a urbanistických hodnot v území.
Stavební úřad je dle Přílohy č. 1 (oddíl 1 části Zásady regulace území) OZV St. města Brna č. 2/2004 povinen v jednotlivých případech nepřipustit stavby uvedené v popisu funkčních typů, jestliže:
–         počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru před­mětné lokality,
–         mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s poho­dou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,
–         nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.

 Jak správně připomíná OÚSŘ MMB ve svém rozhodnutí č.j. MB/0100304/2009 ze dne 23.6.2009, je žadatel dle stavebního zákona povinen být šetrný k zájmům vlastníků sousedních nemovitostí. StÚ přitom musí dle § 90 písm. e/ StZ v řízení zkoumat i vlivy a účinky stavby na okolí, dbát na vyváženou ochranu práva navrhovatele stavět i oprávněný zájem vlastníků sousedních nemovitostí na zachování pohody byd­lení a možnost optimálního využívání sousedních pozemků. Pokud se stavební úřad bude opravdu řádně vyrovnávat se svou zákonnou povinností nepřipustit nic, co by devalvovalo urbanis­tické hodnoty v území, musí v řízení a ve finálním rozhodnutí trvat na zmenšení objemu zástavby, tzn. současnou žádost zamítnout a trvat na dosavadním územním rozhodnutí.

I stavební úřad je nositelem odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a státním garantem práva na příznivé životní prostředí jakožto jednoho ze základních práv člověka (preambule zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, čl. 37 LZPS). Stavební úřad, který na tomto poli má za povinnost ve veřej­ném zájmu chránit kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistické struktury, se nemůže stavět na stranu zástavby bytovým věžákem, zjevně vyplývající z developerovy snahy o co nejvyšší rentabilitu projektu nežli o splnění výše citovaných regulativů a úsilí o citlivý, pokorný a uctivý přístup k parcele a okolí. Stejně tak Veřejný ochránce práv JUDr. O. Motejl uvádí, že „stavební úřad by měl a musí do jisté míry od stavebníka vyžadovat nejen tedy za­chování těch technických parametrů, ale především to, aby povo­lený objekt – ať už je to na vesnici nebo v centru města – zapadal do toho rámce a pomohl vytvořit to prostředí moderního prostoru, který zaručuje pohodu bydlení nejen těm uživatelům, ale celému okolí.“ (Případ pro ombud­smana, sp. zn. VOP 3857/2006, duben 2008 na ČT 1).

S  ohledem na výše uvedené žádáme, aby byl důkazně proveden a jako důkaz zhodnocen spis Odboru stavebního, majetkového a investičního (Úřad Městské části města Brna, Brno-sever), vedený svého času pod sp. zn. STU/04/0501820/000/041. Stavebním úřadem učiněné závěry v zamítavém rozhodnutí z 30.10.2008 (zejm. str. 3 – očividný důvod zařazení nedalekých parcel do stabilizovaných ploch: hustota zástavby, umístěním daného záměru by došlo k zahuštění zástavby v takové míře, že by nebylo zajištěno klidové zázemí ani stávajících obytných domů, ani samotného navrhovaného objektu, značně by se zvýšil pohyb osob a zejména vozidel; nebylo by možné garantovat nároky vyhlášky 137/1998 Sb. – dnes tedy vyhlášky č. 501/2006 v § 25) mutatis mutandis lze přímo využít i pro toto řízení a činíme jej předmětem naší argumentace a námitky.

 2. Zhodnocení projektu s ohledem na index podlažní plochy.
Odkazujeme na přípis OÚPR MMB ze dne 4.8.2008 (č.j. MMB/0134252/2008/Běl), kde OÚPR konstatoval, že objekt D vychází na IPP 1,85, což je nad limitem i navýšeného IPP. Opětovně připo­mínáme, že formální splnění IPP nemůže automaticky představovat povolení žádosti, protože je to pouze jeden z mnoha pomocných parametrů, které musí stavební úřad ve své vlastní kompetenci zo­hlednit a rozhodnout. Odkazujeme i na usnesení XIV. ZMČ MČ Brno-sever ze dne 24.9.2009, které z IPP ve výši 1,3 nesouhlasí.

3. Nová zástavba vykazuje malý odstup uliční čáry a ostatních objektů.
Vzhledem k ryze obytnému cha­rakteru lokality, šířce dotčených ulic a k výhledovým aspektům je při ulici Majdalenky adekvátní větší odstup nové zástavby od uliční čáry, a to i z důvodů zachování standardní míry izolace pozemků a budov na druhé straně ulice. Stavební úřad žádáme, aby posoudil, zda změněný záměr splňuje nároky § 25 vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., a to zejména s ohledem na splňování požadavků urbanistických, architektonických, životního prostředí či na zachování kvality prostředí a explicitně nároky dle odst. 4 daného paragrafu.

4. Námitky k podkladům a vyjádřením
Stavební úřad žádáme, aby prověřil, zda všechna stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní správy jsou stále v časové platnosti (včetně té skutečnosti, zda jejich stanovisko nevychází z již star­ších údajů, kupř. z r. 2005) a zda je z nich zřejmé, že se všechny vyjadřovaly ke shodnému, nezměně­nému záměru (stejná projektová dokumentace, konkrétně a nezaměnitelně identifikovaná ve stanovis­cích).

5. Návrh na přerušení řízení.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je svým objemem a dopady zátěží okolního území a z toho vyplývají nároky na navazující nutná opatření. Právě proto by měl stavební úřad postupovat podle § 88 stavebního zákona, který mu přikazuje územní řízení přerušit právě v případě, že záměr klade ta­kové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování pří­slušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat.

Stejně tak navrhujeme přerušení řízení do doby vydání dokumentu Územní studie „Obytný sou­bor Lesná – aktualizace“ a projednání žádosti Městské části Brno-sever na snížení IPP v dané lokalitě, podané u příslušného Odboru pro územní plánování a rozvoj MMB  – obé se zájmového území může zásadně dotknout.

V případě, že by z jakéhokoli důvodu nemohlo být na výše uvedené nahlíženo jako na námitky účast­níka řízení, žádáme, aby výše uvedené bylo po náležitém odůvodnění (a výzvě k odstranění vady dle správního řádu) zohledněno jako připo­mínky ve­řejnosti a takto řádně vyhodnoceny.

Nebudou-li výše uvedené objektivní a oprávněné požadavky respektovány a žadatel nepředloží akceptovatelný kompromisní redukovaný návrh, který by svým objemem korespondoval s požadavky a charakterem okolí, žádáme stavební úřad, aby žádost o vydání změny územního rozhod­nutí  zamítl.

                              S pozdravem

 

                                                                                               jméno, příjmení, datum, narození, bydliště

 

                                                                                  vlastník bytové jednotky č. …….. v budově č.p. ….

na ulici Dusíkova č. …… v k.ú. Lesná

You must be logged in to post a comment.